Home / Botanica / Phyllostachys / Bambusoides / Katashibo 11