Home / Botanica / Phyllostachys / Bambusoides / Nigrostriata 1