Home / Botanica / Phyllostachys / Bambusoides Katashibo 13