Home / Botanica / Phyllostachys / Bambusoides Nigrostriata 1